ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU STAVEB A PASPORTIZACE  
 


Zaměření stávajícího stavu staveb slouží nejen pro vypracování dokumentace pro rekonstrukci a modernizaci stavby a to ve všech stupních projektové dokumentace, ale také jako dokumentace skutečného provedení stavby, kterou je povinen mít každý vlastník stavby (dle § 125, Stavebního zákona č. 183/2006 Sb). Podle dokumentace stávajícího stavu se také určují výměry bytů, které slouží pro určení výše nájemného nebo ceny bytů.

Zaměření standartně obsahuje půdorysy všech podlaží a střechy, řez objektem, pohledy a stručný popis, případně situaci a vybrané detaily. Zaměření doplňujeme o trasy sítí (viditelných a předpokládaných). Úroveň podlahy přízemí je vztažena k nadmořské výšce.

Zajišťujeme také úplnou i částečnou pasportizaci objektů, tedy zjištění a zachycení skutečného stavu. Pasportizace zahrnuje detailní prohlídku nemovitosti se zdokumentováním všech zjištěných částí stavby včetně vedení technických sítí, dokumentovat lze i poruchy konstrukcí. Veškeré poruchy jsou popsány, zakresleny do výkresů a vyfotografovány. Výstupem je dokument přesně popisující objekt doplněný obsáhlou fotodokumentací.

Pasportizace slouží zejména ke zdokumentování stavu nemovitostí v určitém termínu. Z tohoto dokumentu je jasně patrný stav nemovitosti a jaké poruchy se na posuzovaném objektu vyskytují a lze jím zpětně prokázat stav nemovitosti. To je důležité například pro stavebníky při realizaci staveb v těsné blízkosti jiných objektů a při realizaci nástaveb či přístaveb.

 

 

 

 

Příklady zaměření a pasportizace:

Pasportizace bytových domů
Zaměření rodiného domu
Z
aměření dvou bytových domů

 
 
   
                                                                                                                                                               
© 2004 - 2020    Ing. Stanislav Kroulík